Informatie - Huishoudelijk reglement

— Welkom op de website van Theatergroep TOP —

Het bestuur

Artikel 1

 1. De taken van het bestuur zijn in het huishoudelijk reglement als volgt vastgesteld:
  1. De voorzitter of diens plaatsvervanger leidt de vereniging en zit voor in alle vergaderingen van de vereniging.
  2. De secretaris verzorgt de correspondentie, verzendt convocaties, houdt de ledenlijst bij, verzorgt de notulering, maakt verslagen en beheert het archief.
  3. De penningmeester int de verenigingsgelden en beheert ze.
  4. Een der bestuursleden verzorgt de donatielijst, int de donatiegelden en draagt deze af aan de penningmeester.
  5. Overige bestuursleden zijn behulpzaam bij begeleiding en/of leiding van verenigingsactiviteiten.

Contactcommissie

Artikel 2

 1. De doelstelling van de contactcommissie is als volgt:
  1. Organiseren van verenigingsactiviteiten die de onderlinge band tussen de leden verstevigd.
  2. Behulpzaam bij verenigingsactiviteiten waarvoor door het bestuur een verzoek is gedaan.

Artikel 3

 1. Geldmiddelen worden door het bestuur ter beschikking aan de contactcommissie gesteld. De penningmeester van de vereniging blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor deze gelden.

Artikel 4

 1. De contactcommissie bestaat uit tenminste vijf personen en wordt door het bestuur op de algemene ledenvergadering aangewezen, waarna de vergadering hen benoemt.

Artikel 5

 1. Elk contactcommissie lid wordt gekozen voor drie jaren. De aftredende contactcommissie leden zijn terstond herkiesbaar.

Regisseur

Artikel 6

 1. Taken van de regisseur:
  1. Eindverantwoordelijkheid in te studeren toneelstuk.
  2. Leiding geven aan repetities.
  3. Artistieke leiding bij de uitvoering.
  4. Verdeling van de rollen in een toneelstuk.

Leescommissie

Artikel 7

 1. De leescommissie bestaat tenminste uit een bestuurslid, aangevuld met leden, welke op een algemene ledenvergadering worden benoemd. De commissie bestaat uit tenminste drie personen.

Artikel 8

 1. Taken van de leescommissie:
  1. Het uitzoeken van een toneelstuk.
  2. Samen met de regisseur de rollen verdelen, wanneer daartoe een verzoek door het bestuur wordt gedaan.

Grime groep

Artikel 9

 1. Geldmiddelen van de Grime groep:
  1. Voor eigen vereniging gratis.
  2. Voor derden bepalen zij zelf de prijs.
  3. Van de totale financiƫle opbrengst gaat een/derde naar de vereniging.
  4. De vereniging betaalt de materiaal kosten.
  5. De penningmeester van de vereniging blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor deze gelden.

Contributie

Artikel 10

 1. De contributie wordt voor leden en donateurs vastgesteld door het bestuur volgens artikel 9.2 van de statuten.

Slotbepaling

Artikel 11

 1. Indien door een bestuurslid een beroep wordt gedaan op een lid zijn medewerking bij een verenigingsactiviteit, wordt men verwacht hieraan volledige medewerking te verlenen.

Lochem, oktober 1982

Het Bestuur.