Informatie - Statuten

— Welkom op de website van Theatergroep TOP —

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Toneelvereniging TOP, en is gevestigd te Lochem.

Doel

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel het uitoefenen van toneelspel.

Artikel 3

 1. De vereniging tracht het gestelde doel te bereiken door:
  1. Het houden van repetities en andere toneeloefeningen.
  2. Het geven van toneeluitvoeringen.
  3. Andere wettige middelen, die het doel bevorderen.

Duur

Artikel 4

 1. De vereniging is opgericht op acht en twintig april negentienhonderd zeven en veertig.
 2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Lidmaatschap

Artikel 5

 1. De vereniging kent leden en ereleden, alsmede donateurs.
 2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het artikel 6 bepaalde.
 3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging door de algemene ledenvergadering worden benoemd, zulks op voordracht van het bestuur.
 4. Donateurs zijn zij, die zich verplichten jaarlijks een bijdrage te geven ter grootte van het bedrag, dat wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Artikel 6

 1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men een verzoek heeft ingediend bij het bestuur diengaande. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. Door overlijden van het lid.
  2. Door opzegging door het lid.
  3. Door opzegging namens de vereniging
  4. Door ontzegging
 2. In geval van opzegging van het lidmaatschap door een lid in de loop van een kwartaal, eindigt het lidmaatschap per eerste dag van het volgende kwartaal, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voorduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en).
 4. Ontzegging van het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen n maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzegging zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kwartaal, ongeacht de reden of de oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de kwartaal bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Artikel 8

 1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in het geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Geldmiddelen

Artikel 9

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. Contributies.
  2. Vergoedingen voor toneeluitvoeringen.
  3. Donaties.
  4. Subsidies.
  5. Eventuele verkrijgingen krachtens erfstellingen, legaten en schenkingen.
  6. Eventuele andere toevallige baten.
 2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene ledenvergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

Goederen

Artikel 10

 1. De bezittingen in natura van de vereniging kunnen door het bestuur aan de leden in bruikleen worden afgestaan, zulks onder bepaalde voorwaarden, die door het bestuur worden vastgesteld.

Bestuur

Artikel 11

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, zulks met een maximum van zeven leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 2. De voorzitter en de overige bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
 3. Elk bestuurslid wordt gekozen voor een tijdsduur van drie jaren. Jaarlijks treedt een zodanig aantal bestuursleden af als overeenstemt met het door het bestuur opgestelde rooster. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
 5. De leden van het bestuur treden voorts af op het moment dat zij ophouden lid van de vereniging te zijn.
 6. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor het besluit daartoe is een meerderheid vereist van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 7. Een tussentijds aangewezen bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van diegene in wiens plaats hij is aangewezen.

Artikel 12

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 3. Alle bestuurders gezamenlijk alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
 4. Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts wanneer de voorzitter of drie bestuursleden dit nodig acht(en).

Algemene ledenvergadering

Artikel 13

 1. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering eenmaal per jaar bijeen, verder zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
 3. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit verzoek door het bestuur werd ontvangen, geen gehoor wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot bijeen roeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept.

Artikel 14

 1. Besluiten worden door de algemene ledenvergadering genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij de statuten anders bepalen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
 2. Bij het staken van de stemmen in een algemene ledenvergadering wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 3. Over personen wordt, indien tenminste n lid daarom verzoekt, schriftelijk gestemd. Indien bij een dergelijke stemming geen der personen waarover wordt gestemd een eenvoudige meerderheid verkrijgt, vindt herstemming plaats tussen de twee personen waarop de meeste stemmen zijn uitgebracht.
 4. Indien de algemene ledenvergadering op grond van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, zoals in lid 1 bepaald, geen besluiten heeft kunnen nemen, wordt een nieuwe vergadering belegd. In deze vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 15

 1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, een rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beheer.
 2. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot dcharge.
 3. In gemelde jaarvergadering biedt het bestuur tevens de ontwerp begroting ter vaststelling aan voor het komende boekjaar.

Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste zeven dagen bedragen.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vr de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan de leden doen toekomen.
 3. Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 17

 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notarile akte is opgemaakt.
 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zutphen.

Ontbinding

Artikel 18

 1. De vereniging wordt ontbonden in de gevallen genoemd in artikel 50 boek II van het Burgelijk Wetboek.
 2. Indien de ontbinding van de vereniging geschiedt op grond van een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering is op een zodanige besluitvorming het in artikel 16 bepaalde van toepassing.
 3. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen doeleinden.

Reglement

Artikel 19

 1. De algemene ledenvergadering kan ter regeling van de organisatie en inrichting van de vereniging en van de rechten van de leden een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. De inhoud van het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.
 3. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering op schriftelijk verzoek van tenminste een/derde gedeelte van de leden van de vereniging.

Regisseur

Artikel 20

 1. Op voordracht van het bestuur kan door de algemene ledenvergadering een regisseur worden benoemd, tenzij de algemene ledenvergadering deze taak, al of niet onder voorwaarden, delegeert aan het bestuur.

Slotbepaling

Artikel 21

 1. In alle gevallen waarin deze statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur. De komparanten zijn mij, notaris, bekend waarvan akte in minuut is verleden te Lochem op de datum in het hoofd van deze akte gemeld. Na zakelijke opgave van inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de komparanten en mij, notaris, ondertekend.

Lochem, oktober 1982

Het Bestuur.